Ընթերցողներին

 

Աշխատանքային սկիզբը ամառային աշխատաժամանակ՝՝ 8.50-17.00
Ձմեռային աշխատաժամանակ՝ 10.00-17.00:
Շաբաթ օրը աշխատանքային ժամը սահմանվում է 10:00-13:00:ական պլանով նախատեսվում է ընդմիջում 30 րոպե տևողությամբ (բացառությամբ շաբաթ օրերի):

Գրադարանի աշխատողների գործառույթները`

Գրադարանի աշխատողների ընթացիկ աշխատանքներ (աշխատողների ինքնակրթություն, ընթերցասրահների հսկում և պահպանություն, գրքի, գույքի, տեխնիկայի, շրջապատի խնամք, գրքերի վերանորոգում, ֆունկցիոնալ անկյան ստեղծում…)

 • գրադարանի աշխատողը նախապես ծանոթացնում է ընթերցողին գրադարանի կանոններին
 • ընթերցողի գրանցում
 • գրադարանի աշխատողը ընթերցողներին օգնում է, ուղղորդում է, սովորեցնում, խթանում է ՏՀՏ-ների կիրառումը:
 • սպասարկումը կատարում է էլեկտրոնային տարբերակով
 • վերահսկում է պարտքատերերին, թե´ սովորողին, թե´ մանկավարժական աշխատողին (հեռախոսազանգ- հիշեցում, mail- հիշեցում, ֆեյբուք«հիշեցում)

գրքի մշակում /ծանոթանում է գրքի բովանդակությանը` այն շիֆրավորում, կնքում,    գրանցում հաշվառման և էլ. մատյաններում/

 • անոտացիա է կազմում նորույթներ բաժնի համար

.      սահմանված կարգով ընթերցողներին ապահովում է ուսումնական գրականությամբ

 • պահպանում է ուսումնական միջոցները և հատկացնում դրանք ուսումնական նպատակով/ կատարվում է տեխնիկայի գրանցում և հաշվառում/
 • պատվերներ է ընդունում հեռախոսազանգով կամ կայքի [email protected] բաժնի միջոցով
 • ընթերցողների պահանջներին համաձայն ստեղծում է համապատասխան և´ թղթային և´ էլեկտրոնային փաթեթներ
 • ստեղծում է ռեսուրսների մատչելիություն
 • գրադարանի կայքը մշտապես թարմացվում է նոր հոդվածներով, թարգմանություններով, և այլ աղբյուրների ինֆորմացիաներով (որոնք վերաբերվում են գրքին, գրադարաններին, նրանց պատմությանը
 • ուսումնական տարվա վերջում կազմակերպվում է դասագրքերի հավաքման և հաջորդ տարվա բաշխման կարգը:
 • մանկավարժական աշխատողների պատվերների հիման վրա պարբերաբար ձեռք է բերվում (կրթահամալիրի միջոցներից, նվիրատվություն, այլ աղբյուրներ) ուսումնական տարբեր ռեսուրսներ(գրականություն թղթային, էլեկտրոնային)
 • պարբերաբար հետևում է տեխնիկա) ի և գույքի օգտագործմանը, դրանց անվնաս լինելուն: Տեխնիկայի սպասարկումը կազմակերպվում է էլեկտրոնային տարբերակով:
 • գիրքը բարոյապես և ֆիզիկապես մաշվելու դեպքում կազմվում է հանձնաժողով, որից հետո այն դուրս է գրվում, դուրս գրված գիրքը հանձնվում է որպես թղթի թափոն, գումարը մուտք է արվում հաշվապահություն:
 • գրադարանի կայքը մշտապես թարմացվում է նոր հոդվածներով, թարգմանություններով, և այլ աղբյուրների ինֆորմացիաներով (որոնք վերաբերվում են գրքին, գրադարաններին, նրանց պատմությանը…
 • սահմանված կարգով ընթերցողներին ապահովում է ուսումնական գրականությամբ
 • գրքի համար կազմում է էլեկտրոնային գրացուցակ, գրանցում էլեկտրոնային տարբերակով և տեղադրում կայքում:
 • ամսագրերից, պարբերականներից, ընթերցողի պահանջարկին համահունչ ստեղծվում է մատենագիտական էլեկտրոնային ցանկ:
 • ստեղծվում է կոմունիկացիոն երկխոսություն ընթերցողների և գրադարանի միջև:

Գրադարանի ղեկավարի գործառույթները՝

 • ծանոթանում է կրթահամալիրի մասնաճյուղերի ներքին իրավական ակտերին, ծրագրերին, միջոցառումներին, քննարկումներին, սեմինարներին, («Գրքի խնամք», «Գրադարանից օգտվելու կուլտուրան», «Գրադարան- ընթերցող», «Գրադարան- դասավանդող», «Ծնող-գրադարան» և այլ թեմաներով)
 • գրադարանի ղեկավարը մասնակցում է կրթահամալիրի տնօրենի, ծրագրի ղեկավարի, մանկավարժության կենտրոնի սեմինարներին և քննարկումներին, վարչական նիստերին,մասնաժողովին, անհատական պլանով սահմանված չափով հանդես է գալիս որպես վերապատրաստող:
 • գրադարանի ղեկավարը սահմանված կարգով ներկայացնում է գրադարանի գործ ունեության հաշվետվությունը:
 • կազմակերպում է սեմինարներ, քննարկումներ, գրքի քննարկումներ, միջոցառումներ, վարպետության դասեր:
 • ընթերցավարները և ընկերները յուրաքանչյուր ամսվա վերջում ներկայացնում են հաշվետվություն գրադարանի ղեկավարին:
 • կազմում է սրահների դասացուցակ և ՏՀՏ-ի գրանցման և սպասարկման աղյուսակ
 • գրադարանը կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կատարում է գիտական-հետազոտական, թարգմանական, խմբագրական, ուսումնաօժանդակ աշխատանքներ
  կրթահամալիրի ուսումնական հաստատություններին ապահովում է գրականությամբ.  նյութեր`         տպագիր և էլեկտրոնային:

Գրադարանի ղեկավարը նորարար խորհրդատու է` մասնագիտական  օգնություն է  մատուցում           կրթահամալիրի ընթերցավարներին :

 • Համագործակցում ենք ԱՄՆ-ի դեսպանատան տեղեկատվական բաժնի, Խնկո Ապոր մանկական գրադարանի, Ամերիկյան համալսարանի Փափազյան գրադարանի, Թվանշանայ ին գրադարանի, Իսահակյանի և Ազգային գրադարանի հետ, հրտարակիչների`«Զանգակ», «Էդիտ Պրինտ», «Անտարես», «Արևիկ» և այլք:
  Ընթերցանությունը խրախուսելու համար ստեղծում ենք`
  Կապեր ժամանակակից մշակույթային գործիչների հետ
  Կրթական փոխանակումներ  ծրագիր շրջանակում միջդպրոցական և միջգրադարանային կապերի ստեղծում և հաստատում:
 • Դասագրքերի պատվերի համար. ԴՏՀՏՇ -ից ստացված նոր հրատարակվող գրքերի և պահանջարկ ունեցող դասագրքերի ցանկը քննարկվում է կրթահամալիրի մասնախմբերի հետ, տնօրենի կողմից հաստատվելուց հետո և նոր պատվիրվում է
 • Դասագրքերի ստացման համար գրադարանի աշխատողը լիազորագիր է վերցնում հաշվապահությունից, գրանցում է նախարարության հաշվապահությունում, հաստատում է նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի կողմից, նոր միայն ստանում դասագրքերը
 • Գրադարանի ղեկավարը մասնակցում է ԴՏՀՏՇ -ի հրավիրած սեմինարներին, քննարկումներին
 • Իրականացնում է անվճար տրվող դասագրքերի բաշխում`իր բոլոր գործառույթներով սովորողներին ուսումնական տարվա սկզբում և վերջում վարձույթով տալիս է դասագրքեր, որոնց համար գրադարանի ղեկավարը կազմում է հաշվետվություն, ներկայացնում է տնօրենին և «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնելոգիաների շրջանառու հիմնադրամին», դասագրքերից ստացած գումարը մուծվում է HSBC բանկ:
 • դասագրքերի բաշխման ժամանակ առանձնացվում է հատուկ կարիքով սովորողների, անապահով ընտանիքի սովորողների ցուցակները, ինչպես նաև դասավանդողներին հասանելիք դասագրքերի ցուցակը ներկայացվում նախարարություն և «Դասագրքերի և տեղեկատվական հաղորդակցման տեխնելոգիաների շրջանառու հիմնադրամին»: