ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ «Երևանի «Մխիթար Սեբասաացի» կրթահամալիր» ՊՈԱԿ-ի գրադարանի ընթերցավարի

Առանց կարգի

1. ՀՀ ԿԳ նախարարության «Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում (այսուհետ կրթահամալիր) գրադարանի ընթերցավարը գրքերի,

տեխնիկական և ուսումնական այլ միջոցների սպասարկողն է, գրադարանի սրահներում (ընթերցասրահ, ցուցասրահ և այլն) ուսումնական գործընթացի կազմակերպողն ու համակարգողն է :

2. Գրադարանի ընթերցավարը աշխատանքի է ընդունվում կրթահամալիրի խորհրդի սահմանված կարգով ընթերցավարի թափուր տեղի համար հայտարարված մրցույթի արդյունքներով: Ընթերցավարի հետ կրթահամալիրի տնօրենը կնքում է ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված աշխատանքային պայմանագիր:
3. Ընթրցավարը պիտի ունենա բարձրագույն կամ միջնակարգ մասնագիտական կրթություն, տիրապետի գրական հայերենի, համակարգչային MS Office Word, MS Office Excel, MS Office Power Point, Adobe Photoshop,ABBYY FineReader 14 ծրագրերին, ինտերնետին: Օտար լեզվի իմացությունը ցանկալի է:
4.Ընթերցավարի ծանրաբեռնվածությունը և աշխատաժամանակը կարգավորվում է կրթահամալիրի տնօրենի հետ կնքված պայմանագրով:
5.Ընթերցավարը աշխատում է շաբաթական 40 ժամ:
6.Գրադարանի ղեկավարի բացակայության դեպքում ընթերցավարն իր վրա է վերցնում նրա գործառույթների մի մասը:
7.Կրթահամալիրի ընթերցավարը մասնակցում է «Ստեղծողի դպրոց. Անհատի կրթական պատվեր. Մեդիահանրակրթություն» պետական այլընտրանքային (հեղինակային) կրթական ծրագրի իրականացմանը մասնաճյուղում իրականացվող ենթածրագրերի և պետական աջակցությամբ իրականացվող այլ ծրագրերի իրականացմանը:
8.Ընթերցավարի համար իր հիմնական աշխատատեղում ապահովվում են անհրաժեշտ աշխատանքային պայմաններ աշխատասենյակ, համակարգիչ, ինտերնետ
9.Ընթերցավարը պարտավոր է սահմանված կարգով ներկայացնել իր գործունեության հաշվետվությունը:
10.Ընթերցավարը մասնակցում է մանկավարժության կենտրոնի կողմից կազմակերպված սեմինարներին և քննարկումներին, անհատական պլանով սահմանված չափով հանդես է գալիս նաև որպես վերապատրաստող:
11.Ընթերցավարի գործունեությունը.
• սպասարկում է տնօրենի աշխատակազմի ղեկավարի, մասնաճյուղի և մասնաճյուղում իրականացվող ծրագրի ղեկավարի պատվերները, կազմում է էլեկտրոնային գրացուցակները, դասավորում է այբբենական, սիստեմատիկ և վերնագրային կարգով
• նոր ստացած ֆոնդի համալրումը գրանցում է համապատասխան ֆայլում (գրքի համալրում, ստացած նվերների ), մշակում է ըստ գրադարանային մատենագրության` համալրվող գիրքը մշակում է, ծանոթանալով գրքի բովանդակությանը այն շիֆրավորում, կնքում, նշում հաշվառման մատյանում, մշակված գիրքը տեղադրվում է էլեկտրոնային կատալոգում և գրադարանի կայքի պաշարների կատալոգ բաժնում: Նոր ստացված գրքի համար կազմում է անոտացիա: Գիրքը սիստեմատիկ կարգով դասավորվում է գրապահոցում
• Մասնակցում է դասագրքերի բաշխման կազմապերպությանը ըստ կարգի
• համակարգում է ընթերցասրահի, և ուսումնական այլ սրահների զբաղվածությունը
• Սահմանված կարգով ընթերցողներին (սովորողներ, մանկավարժական աշխատող, ուսանողներ) ապահովում է ուսումնական ռեսուրսներով
• Պահպանում է ուսումնական միջոցները և հատկացնում դրանք ուսումնական նպատակով
• Գիրքը սպասարկում է էլեկտրոնային տարբերակով, հսկում է գրքի ժամանակին վերադարձը
• Պատվերներ է ընդունում հեռախոսազանգերով,էլ.փոստով, սոցցանցերի միջոցով
• Կազմակերպում է սեմինարներ, գրքի քննարկումեր, միջոցառումներ
Էլեկտրոնային տարբերակով գրանցում է Ведет запись выдачи и приема художественной и методической литературы.
• В месяц раз дает отчеты о продвижении книжного фонда(հաշվետվություն գրքի շարժի մասին).
• Կատարում է
 запись фонда, полученного школой в подарок ,
 запись фонда подаренного школой ,
 запись фонда списаных книг
• В конце месяца-отчеты об этих фондах.
• Ведется запись фонда учебников
• Отчеты о колличестве учебников, выданных в аренду
• Отчеты о выдаваемой технике
• Непрерывная работа с пользователями: обслуживание, напоминание о задолжностях-при встрече, по телефону, по электронной почте.

• Էլեկտրոնային տարբերակով ներկայացնում է ամսեկան, եռամսյա, կիսամյակային և տարեկան հաշվետվություն գրադարանի ղեկավարին

12. Ընթերցավարը անհատական պլանից դուրս սահմանված կարգով կրթահամալիրում իրականացվող ծրագրերի շրջանակներում կարող է կատարել այլ գիտական- ստեղծագործական, նախագծային, հետազոտական, թարգմանական, խմբագրական, վարչական, ուսումնաօժանդակ աշխատանք :

Սովորողներին,դասավանդողներին սահմանված կարգով տրամադրում է նեթբուք:
• Օվա վերջում ուսումնասիրում է նեթբուկների տեխնիկական վիճակը,
նախապատրաստում հաջորդ օրվան:
• Ընթերցասրահում կազմակերպվող սեմինարներից, հանդիպումներից առաջ
պատասխանատուի հետ նախապատրաստում է սրահը:
• Կազմակերպում է հեղինակային կրթական ծրագրի տարածման, կրթական
փոխանակման նախագծեր:
• Մասնակցում է ուսումնական օրացույցով նախատեսված նախագծերին,
ծեսերին,ստուգատեսներին՝ ներգրավելով ընթերցողներին:
• Կազմակերպում է բացօթյա ընթերցանության նախագծեր:
• Մասնակցում է հասարակական նախագծերին:
• Իրականացնում է հետազոտական աշխատանք՝ ընթերցանական հետաքրքրությունների բնագավառում

Սովորողներին ներկայացնում է կրթահամալիրի գրադարանի կառուցվածքը,
մեդիագրադարանից օգտվելու կարգը: : Быть всегда вежливым и доброжелательным,своим радушием благоприятствовать частым посещениям библиотеки пользователей

Թողնել պատասխան

Մեկնաբանություն
Անուն*
Էլ․փոստ*
Կայք*