Author: Հարությունյան Մերուժան

Կոմիտասի և Աբեղյանի անձնական ու մեր ընդհանուր ողբերգությունը

Կոմիտասի և Աբեղյանի անձնական ու մեր ընդհանուր ողբերգությունը

Կան ժողովուրդներ, ում հիմնական կրթությունն էնքա՜ն է թերի, ու բնավորությունն էլ՝ կրքերի, տգիտության ու կեղծ արժեքների է՛ն տեսակ մի տարօրինակ խառնուրդ է, որ դրանք չեն գտնում իրենց գլխին էկած փորձանքիների պատճառներն ու զոհվում են իրենց գլխին էկած չարիքների ծանրությունից: Ալեքսիս դը Թոքվիլ More info →