Author: Ռեմարկ Է. Մ.

Արևմտյան ճակատում նորություն չկա:
Հաթական կամար
Երեք ընկեր: Վեպ

Երեք ընկեր: Վեպ

Էրիխ Մարիա Ռեմարկի «Երեք ընկեր» ստեղծագործությունը պատերազմի հետքերն իրենց վրա կրող երիտասարդների մասին պատմություն է: Ռոբերտ Լոհքամփի, Օտտո Քյոսթերի և Գոթ ֆրիդ Լենցի ընկերությունը կոփվել է պատերազմի դաշտում: More info →