Genre: Վեպ

Հազկերտի ցասումը
Սպանիա
Լամասարի գեղեցկուհին: Պատմաարկածային վեպ:
Տիգրան Մեծ: պատմավեպ
Կրակոց թիկունքից: Վեպ
Ով սպանեց Էլենին: Վեպ
Մրջունները: Վեպ

Մրջունները: Վեպ

Ֆրանսերենից թարգմանեց՝ Գ.Ջանիկյանը: More info →
Իմ հետմահու ճամփորդությունը
Հաթական կամար
Երեք ընկեր: Վեպ

Երեք ընկեր: Վեպ

Էրիխ Մարիա Ռեմարկի «Երեք ընկեր» ստեղծագործությունը պատերազմի հետքերն իրենց վրա կրող երիտասարդների մասին պատմություն է: Ռոբերտ Լոհքամփի, Օտտո Քյոսթերի և Գոթ ֆրիդ Լենցի ընկերությունը կոփվել է պատերազմի դաշտում: More info →
Աղմկոտ լռություն: Վեպ

Աղմկոտ լռություն: Վեպ

«Աղմկոտ լռություն» վեպը հայերեն է թարգմանվել դ-ր Արմենուհի Ավագյանի կողմից և հրատարակվել է «Ասողիկ» հրատարակչության կողմից: More info →
Լրտեսը: Վեպ