Ներառական կրթության կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց-ձեռնարկ

Ներառական կրթության կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց-ձեռնարկ
About the Book

Սույն ձեռնարկի նպատակն է աջակցել հանրակրթական ուսումնական հաստատություների ուսուցիչներին, մանկավարժահոգեբանական աջակցության ծառայություններ տրամադրող մասնագետներին և ծնողներին հանմատեղելու իրենց ջանքերը և մասնագիտական ներուժը՝ կրթության մեջ երեխայի արդյունավետ ու որակյալ ներառումն ապահովելու համար:

Endorsements
Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."