Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ

Ուսումնասիրություններ և հրապարակումներ
Author:
Genre: Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Պատմության ինստիտուտ
Publication Year: 2016
Length: 421էջ
ISBN: 9789939860381
About the Book

Գրքում ներկայացված են անվանի լեզվաբան, հայագետ, մանկավարժ Գրիգոր Վանցյանի (1870-1908) կյանքին և ստեղծագործությանն առնչվող գործերը՝ գրախոսականներ, նամակներ ու հեռագրեր, կենսագրական համառոտ տեղեկություններ, մահախոսականներ, աղբյուրագիտական տեղեկություններ, ուսումնասիրություններ ու այլևայլ նյութեր: Առանձին բաժնով ներկայացված են Գր. Վանցյանի ու Հովհ. Թումանյանի փոխհարաբերություններին վերաբերող նյութերը, որոնցից Հովհ. Թումանյանին ուղղված Գր. Վանցյանի թվով տասնչորս ձեռագիր նամակները հրատարակվում են առաջին անգամ:

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."