Genres: Գրականագիտություն, Հայ գրականություն
Tag: Հայերեն
Publisher: Գասպրինտ ՍՊԸ
Publication Year: 2015
Length: 339 էջ
ISBN: 1829460X
Տարեգիրք
About the Book

Գրքում տպագրված են
Սփյուռքի բանաստեղծները եղեռնի մասին
Թեքէեան Վ.,Մուշեղ Իշխան, Ծառուկեան Ա.,Վահէ-Վահեան, Զարիֆեան Մ.,Սիւրմէլեան  Լ.,  Ակինեան Հ., Յակոբեան Ժ., Աթմաճեան Մ., Անոյշ Ա.,Ադդարեան Գ., Թորանեան Թ., Սիմոնեան Պ., Երկաթ Ա.,

պոեզիա՝  Թէքեան Վ., Սոնա Վան.,Արաքս, Աբրահամյան Ս., Դերենց Ա., Պէրթիզլեան-Զազարեան Մ., Թորոսյան Գ.,
արձակ՝  Պետիկեան Գ., Ադյան Լ.,Խաչատրյան- Ստրալեցկիեբե Ս., Ազբեկյան Ա.,
Գրականագիտություն
Էդոյան Հ., Գալստյան Հ., Աբելյան Ա., Խաչատրյան Ս., Գալստյան Լ.,

Disclosure of Material Connection: Some of the links in the page above are "affiliate links." This means if you click on the link and purchase the item, I will receive an affiliate commission. I am disclosing this in accordance with the Federal Trade Commission's 16 CFR, Part 255: "Guides Concerning the Use of Endorsements and Testimonials in Advertising."